parėžti

parėžti
2 parė̃žti intr. 1. pastorėti, papampti: Ans pilnas, nesupliuškęs, parė̃žęs, išsitempę visi pašaliai J. Išejo šuo parė̃žęs (labai prilakęs) Als. Veršis priejęs prie pieno viedro ir besąs parė̃žęs Kal. Rėžte parėžęs, t. y. priėdęs eita J. Parėžaũ, sūrai bevalgydamas, sprogėsu dabar gerti M.Unt. Paršelis parė̃žo Kv. Nėšlė kaip erkė parė̃žusi, t. y. drūkta J. Parė̃žęs it pupų rupūžė Šts. Jau ir ana visai ant paskutinių narelių prisivariusi – parė̃žusi tokia vaikščioja Brs. Viršilienė parė̃žusi, matyt, būs greit krikštynos Brs. 2. pabrinkti, papusti: Plikųjų rugių ir miežių varpos yr parė̃žusios nu lytaus, akuoto nėr, o grūdai vešli Šts. Žydant varpos yr parė̃žusios Šts. Kankorėžis parė̃žęs Slnt. Kankorėžiai nu šilimos ir drėgmės parėžta, nu ko sėklos išbirsta S.Dauk. Vienok nieko neodija, noris įspraustos šakelės turėtų jau žiedinius pumpurus parėžusius S.Dauk. 3. pasidaryti nelanksčiam, pastirti: Ta karvikė būs pieninga, kad pritvinksta ir papaičiai parė̃žta Grg. Parė̃žo pirštai nu žlugto skalbimo Als. Parė̃žo pirštai nu tos ligos KlvrŽ. Ranka taip suputo, kad ir pirštai parė̃žo Grg. To vaikelio akys parė̃žusios, matyti, jau sirgs Vvr. Su parė̃žusia ranka nėko negaliu dirbti Slnt. Parėžau nu šalčio S.Dauk. Nu šalčio parėžusią pakėlė kana kas gyvatę S.Dauk. Žiemą beržai yr parė̃žę priš šaltį Rt. Kareiviai apšarmoti, parėžusiais uostais ir barzdomis S.Dauk. Plaukai parėžę it kiaulės šeriai, akys plačios it torielkos M.Valanč. 4. būti išsipūtusiam (apie storai apsivilkusį, apsipamplinusį): Ejo berežais, numie krakmolytais, ejo parė̃žusi, išsipampinusi Ggr. Rėžte parėžusi merga, t. y. nedailiai apsirėdžiusi, pasipūtusi su kailiniais J. 5. Varn prk. būti išdidžiam, pasipūtusiam. \ rėžti; aprėžti; išrėžti; parėžti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • parėžti — 1 parėžti, parė̃žti, ia, pàrėžė 1. tr. DŽ1, KlvrŽ, Lk papjauti, paskersti: Ar jau parėžėt tą kiaulę? Pžrl. Pjovikui tik duok, besiveizant kiaulę parėža Vvr. Jau laikas būtum prylaidą parėžti Slnt. Pjoviau sėklinius dobilus ir zuikį parėžiau Mrj …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paręžti — tr. patempti tiesiamos, kreipiamos kūno dalies raumenis: Galvą iškėlęs, sprandą paręžęs, vizgindamas uodegą, [šuo] pri jo atbėga Jzm. | refl.: Vakar karvė mažai ėdė, daugiau badės: tik pasrę̃š, pasrę̃š va šitep Str. ręžti; atręžti; įręžti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprėžti — 1 aprėžti tr., aprė̃žti, ia, àprėžė 1. Š apipjauti, apkirpti: Atskrabas aprėžk dėl naginių vaikams J. Kūdikius aprėžti (jiems drobę sukirpti) N. | refl. J. 2. kuo aštriu apibrėžti, įpjauti aplink: Peiliu aprėžia aplink mano galvą ir ėmęs skūrą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprėžti — 2 aprė̃žti intr. pastirti: Suputusio žmogaus pirštai yr išsiplėtę, aprėžę Šts. rėžti; aprėžti; išrėžti; parėžti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrėžti — 1 atrėžti 1. tr. R38, N, Š, DŽ atpjauti, atkirpti dalį iš didesnio gabalo: Atrėžk drobės, tai pasiūsiu marškinius Nč. Prasta medžiaga, bet kai jau buvo atrėžta, turėjau imt Srv. Atrėžk man aršiną gelumbės Rk. Atrėžė stuomenuką LTR(Ldvn). Atrėžęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atręžti — 1. tr. atversti atgal, atlošti: Atręžė aukštynieką, net šonakauliai anlinko Prng. Vėžius gaudant reik imti už nugaros: vėžys neatręža antraip kojų – kybaruoja, bet atręžti negal Ggr. Galvą laikyti daug neatręžus į aukštą brš. | refl.: Lepečkojo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • brykstelėti — brykstelėti, ėja ( i), ėjo 1. tr. kiek papjauti, parėžti: Brykstelėk ir tu bent pradalgėlį rugių Ds. 2. intr. suduoti, sukirsti (smarkiai): Aš jam per pečius diržu kad brykstelėjau Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrėžti — 1 išrėžti, išrė̃žti, ia, ìšrėžė 1. tr. SD413, K, M, DŽ1 išpjauti, iškirpti (ppr. ką pailgą): Drobės ìšrėžiau du kavalkus ir paklojau – testa klojėjas Vlk. Dar gerai, kad neìšrėžė [audeklo] Eiš. Iš šitos eglės reiks išrėžt lentų Ds. Išrėžiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrėžti — 2 išrė̃žti intr. 1. pasidaryti storam, papampti: Tie vaikai yra pilvaičiais išrė̃žusiais Plt. Išrė̃žusi karvė, nebepaeita, dobilų priėdusi Ggr. 2. pabrinkti, papursti: Išliję rugiai yr juo išrė̃žę, papurpę Šts. 3. pastirti: Buvo koja suputusi ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išręžti — 1. tr. Š įtempti, atstatyti: Galvą išręžęs, pasišiaušęs gyvolis prieš gyvolį eina grumtis J. Galvą išręžęs neša vilkas ėraitį Šts. Papurtęs galvą, išręžė sprandą I.Simon. Pagalop pamatė – ateinąs asilas, išręžęs krūtinę, ir taisos spirti Blv. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”